Video

 

Kryokonservation av äggceller


Som en av de första klinikerna i landet har vår klinik infört vitrifikation av oocyter (snabb- frysning av äggceller) i klinisk praxis.

Denna metod gör det möjligt för oss att kryokonservera oocyter (lagra för framtida användning genom snabbfrysning), vilket inte varit möjligt med den tidigare så kallade långsamma frysningsmetoden. Det har tidigare varit vanligt att frysa sperma eller embryon, men frysning av oocyter (ägg) är mycket mera krävande.

Vitrifikation av oocyter tillämpas vid:

Risk för upphävd funktion av äggstockarna. Detta gör det möjligt för patienten att lagra sina egna äggceller för framtida bruk.

Risk för fertilitetsförlust under cancerbehandlingen. Vitrifiering ger fertila kvinnor en möjlighet till graviditet efter avslutad behandling.

Vid oväntad avsaknad av partnerns spermier i IVF-cykeln. Om det vid tiden för äggplockning av någon anledning inte finns möjlighet att erhålla partnerns spermier kan insamlade ägg frysas in.

Unga kvinnor i fertil ålder som inte har någon aktuell partner och som är rädda för nedsatt fertilitet senare när de har en partner. Även kvinnor som senarelägger sitt moderskap p.g.a. utbildning eller karriär kan få sina ägg infrysta.

Enligt internationella studier har vitrifikation ingen inverkan på graviditeter och ökar inte risken för att föda ett barn med medfödda defekter.

96,1 % av de vitrifierade oocyterna har klarat upptiningsprocessen
73,1 % av de upptinade äggcellerna har befruktats
38,5 % implantationsfrekvens av embryon
63,2 % graviditetsfrekvens

Nahoru